Premi ‘Emili Teixidor’ a projectes de didàctica de la literatura (Biennal). 2019

L’objectiu del premi és facilitar la difusió de treballs i projectes innovadors en el camp de la literatura, ajudar els professionals en el camp de l’educació a millorar-ne la qualitat i facilitar la renovació pedagògica. Els projectes han de ser originals i han de comportar una millora per a tota la comunitat. Es valorarà que el format del treball sigui publicable.

12è Premi Emili Teixidor a projectes de Didàctica de la literatura

Bases 2019:

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys.

2. L’objectiu del premi és facilitar la difusió de treballs i projectes innovadors en el camp de la literatura, ajudar els professionals en el camp de l’educació a millorar-ne la qualitat i facilitar la renovació pedagògica. Els projectes han de ser originals i han de comportar una millora per a tota la comunitat. Es valorarà que el format del treball sigui publicable.

3. S’ha de presentar una memòria del projecte amb una extensió màxima de 15 fulls. S’hi farà constar, com a mínim, els següents apartats: 1. Una justificació. 2. Els objectius del projecte. 3. La metodologia emprada. 4. Els agents implicats. 5. Materials i recursos utilitzats i 6. El sistema d’avaluació. A la memòria no pot constar cap referència explícita a cap institució amb la qual s’hagi treballat o col·laborat. Els projectes han d’estar escrits en català i s’ha d’enviar la memòria per triplicat a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça Major, 4. Cal posar en el sobre «Premi Emili Teixidor».

4. Els projectes presentats no poden haver guanyat cap altre concurs o beca.

5. Els projectes poden ser treballs individuals o en grup.

6. Els treballs han d’anar signats amb un pseudònim i en un sobre tancat adjunt s’hi ha d’incloure la identificació de l’autor/a o autors/es i un breu Curriculum vitae.

7. El termini de recepció de les memòries acabarà el 18 de setembre de 2019.

8. L’acte de publicació del veredicte i el lliurament dels premis es farà el dia 10 de novembre en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol, a les 11.30 h, al Teatre Eliseu (c. Bac de Roda, 1bis).

9. El jurat està format per M. Àngels Verdaguer, directora de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC, Mia Güell, professora de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC, i Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol.

10. L’import del premi serà de 1.000 € (menys impostos).

11. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert o bé es podrà repartir el seu import en diferents accèssits.

12. La presentació de l’original pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel jurat.

13. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 23 de desembre a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter. Un cop transcorregut un mes, els exemplars no recollits es destruiran.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol