20/01/2023

Iniciem el projecte «Roda de Ter. Casa per casa»

Roda de Ter. 20.1.2023. Ahir, 19 de gener de 2023, es va portar a terme la primera sessió del projecte «Roda de Ter. Casa per casa», un taller de memòria oral per a la reconstrucció històrica de part del patrimoni intangible del municipi.

El projecte també té l’interès d’establir una xarxa de treball transversal entre regidories, en oferir un servei social a través de la cultura i en obtenir informació local fruit del projecte.  Pel que fa l’àmbit de la regidoria de cultura i participació, la creació del projecte s’ha portat a terme per la Fundació Miquel Martí i Pol i el Museu Arqueològic de l’Esquerda, que en portaran la direcció i el seguiment conjuntament amb els tècnics de participació ciutadana. En relació a la regidoria d’acció social, la dinamitzadora de gent gran de l’Espai Activa’t i els tècnics de participació ciutadana faran la coordinació i l’acompanyament dels grups de persones que hi participen.

Es tracta d’una proposta que combina la participació amb d’altres entitats del municipi i grups relacionats, com l’Arxiu de la Memòria Històrica o un consell d’experts.

L’abast del projecte és ampli i per aquest motiu s’inicia per fases. S’ha iniciat amb el treball de camp de les cases del carrer de dalt i amb el carrer de baix (Ramon Martí i Bac de Roda). El taller contempla sessions dedicades al treball de camp (investigació sobre el terreny) i sessions dedicades a la sistematització de la informació obtinguda.

La informació de cada una de les cases s’apuntarà en una fitxa que recollirà el nom popular amb què és coneguda, l’explicació de l’origen d’aquest nom, les fonts usades, diverses fotografies que la identifiquen i una breu explicació històrica i de les persones que hi van viure. 

El paper de la memòria oral és important per determinar la identitat local. El taller de memòria oral per a la reconstrucció històrica de part del patrimoni intangible del municipi es basa en la recollida de dades existents en la memòria oral de les persones que han viscut a Roda de Ter durant l’última meitat del segle xx que encara recorden el nom amb què es coneixien les cases. Es tracta, en definitiva, de treballar la memòria històrica amb el mètode de les fonts orals.

Durant la primera sessió es va treballar en el full de seguiment i en el model de les fitxes. Cal remarcar que moltes de les persones que hi van assistir van fer-ho amb llibretes en què ja hi havien apuntat dades que recordaven i que, endemés, la família de Jaume Salés i Sanjaume va fer entrega d’un treball de recopilació elaborat per l’autor a la dècada dels anys 70 del segle XX, amb la recopilació dels noms populars que aleshores hi havia -ordenats per afinitat, que servirà de base per la feina futura.

 

Fotos fetes per Núria Serra (Espai Activa’t)

Més informació:

Els objectius generals i específics del projecte són:

  1. Contribuir a la preservació del patrimoni intangible (lingüístic, oral i toponímic) relacionat amb el patrimoni històric del municipi.

1.1. Aconseguir un arxiu de fitxes que recopilen la informació oral relacionada amb el patrimoni històric del municipi.

1.2. Incrementar la informació històrica i oral sobre el patrimoni immoble del municipi amb una publicació.

  1. Mantenir i reforçar el paper actiu de les persones jubilades en actiu.

2.1. Involucrar les persones jubilades actives en projectes de memòria històrica.

2.2. Millorar la relació dels participants amb els ens museístics portant a terme les sessions de treball en els museus i amb l’ajuda del personal del museu.

2.3. Propiciar la interacció entre usuaris després de mesos d’aïllament amb un projecte comú.

  1. Aportar coneixement del patrimoni històric global del municipi als conciutadans.

3.1. Compartir el coneixement recopilat amb les generacions futures de les escoles de primària del municipi.

3.2. Donar a conèixer els resultats a través de publicacions d’àmbit local

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol