Organització i equip de gestió

Patronat

Els Estatuts designen un Patronat, que és l’òrgan de govern de la Fundació, integrant per persones físiques o jurídiques.

És constituït per 13 membres que tenen l’origen en els tres braços següents:

Braç institucional: integrat per persones físiques o jurídiques que formen part de l’Ajuntament. Alcalde o alcaldessa de Roda de Ter, que ostenta la presidència. Regidor o regidora de cultura de Roda de Ter, vocal. Tres persones designades per l’Ajuntament de Roda de Ter, nomenats pel Ple de la corporació, un dels quals ha de ser del grup majoritari de l’oposició, vocals. Persona designada per la Fundació l’Esquerda de Roda de Ter, vocal.

Braç acadèmic: integrat per persones provinents de l’àmbit acadèmic. Rector o rectora de la Universitat de Vic-UCC, que ostenta la vicepresidència. Professor o professora de la UViC-UCC, designat pel Consell de Direcció de la universitat, vocal. Estudiós o estudiosa de l’obra de Miquel Martí i Pol, provinent de l’àmbit acadèmic, i seleccionat pel Patronat, vocal.

Braç popular: integrat per persones vinculades d’alguna manera o altra a l’autor. Sr. Ramon Besora, com a persona vinculada al poeta, vocal. Sra. Mariàngels Martí, filla del poeta, vocal. Sr. Jordi Martí, fill del poeta, vocal. Sra. Montserrat Sans, vídua del poeta, hereva dels drets d’autor, vocal. Una persona designada pel Patronat per portar la secretaria, que alhora serà responsable de la gestió del Llegat del poeta, vocal.

Organigrama

Equip de gestió

Montse Caralt Sagalés, directora (montse.caralt@miquelmartiipol.cat) Doctora en Traducció, Llengua i Literatura (UVic-UCC), Diploma de Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials (UdG)Màster en anàlisi i gestió del patrimoni (UAB) i llicenciada en Història de l’art en l’itinerari de gestió del patrimoni i museologia (UAB).

Mercè Franquesa, bibliotecària i arxivera (fundacio@miquelmartiipol.cat) Diplomada en biblioteconomia (UVic), Llicenciada en documentació i en Filologia Catalana (UOC).

Anna Miralpeix Llobet, gestora cultural i coordinadora de l’oferta educativa (anna.miralpeix@miquelmartiipol.cat) Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UAB) i formada en el camp artístic.

Fundació Miquel Martí i Pol
© Tots els drets reservats
fundació miquel martí i pol
fundació miquel martí i pol